Click to preview / დააჭირეთ ნახვისთვის

FIDIC Construction Contract 1st ED (1999 RED BOOK) (Licensed Georgian Translation) / FIDIC-ის მშენებლობის ხელშეკრულება, პირველი გამოცემა (1999 წითელი წიგნი) (ლიცენზირებული ქართული თარგმანი)

Format / ფორმატი: Printed / ბეჭდვითი*

Language / ენა: Georgian / ქართული

Price / ფასი: 120 GEL / ლარი + Shipping Costs / მიტანის საფასური

Special discount for ACEG Members / განსაკუთრებული ფასდაკლება ACEG წევრებისთვის: 30%

Copyright © 2019 FIDIC / საავტორო უფლებები © 2019 FIDIC

The document is reproduced and distributed by the Georgian Association of Consulting Engineers (ACEG) with FIDIC permission.

დოკუმენტი არის რეპროდუცირებული და გავრცელებული საქართველოს კონსულტანტ ინჟინერთა ასოციაციის (ACEG) მიერ FIDIC-ის თანხმობით.

* Electronic versions are available for purchase at FIDIC Web-Site / ელექტრონული ვერსიები ხელმისაწვდომია FIDIC ვებ-გვერდზე: http://fidic.org.

Description / აღწერა

Conditions of Contract for Construction (First Ed. 1999). For Building and Engineering Works Designed by the Employer. General Conditions; Guidance for the Preparation of Particular Conditions; Forms of Letter of Tender, Contract Agreement and Dispute Adjudication Agreement (Georgian Translation)

მშენებლობის ხელშეკრულების პირობები (პირველი გამოცემა, 1999). დამკვეთის მიერ დაპროექტებული სამშენებლო და საინჟინრო სამუშაოებისთვის. ზოგადი პირობები; განსაკუთრებული პირობების მომზადების სახელმძღვანელო; სატენდერო წინადადების, სახელშეკრულებო შეთანხმების და დავების განხილვის შეთანხმების ფორმები (ქართული თარგმანი)

Payment / გადახდა

After we receive your order, we will send you the invoice. Order will be shipped once payment is duly received on our banking account.

თქვენი შეკვეთის მიღების შემდეგ, გამოგიგზავნით ინვოისს. შეკვეთა გამოიგზავნება ჩვენს ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვის შემდეგ.

Shipping / მიტანა

ACEG works closely with the carrier companies to provide a convenient shipping experience for the customers. Shipping cost are determined after we receive your order based on the number of books, shipping address and delivery options. Shipping rates vary from GEL 4.5 to GEL 25 within the territory of Georgia.

ACEG თანამშრომლობს საკურიერო კომპანიებთან რათა შემოგთავაზოთ კომფორტული მიტანის პირობები. მიტანის საფასური განისაზღვრება თქვენი შეკვეთის მიღების შემდეგ, რომელიც დამოკიდებულია წიგნების რაოდენობაზე, მიტანის მისამართზე და მიტანის ოფციაზე. საქართველოს ტერიტორიაზე მიტანის საფასური განისაზღვრება 4.5-25 ლარის ფარგლებში.

Delivery options in Tbilisi / მიტანის ოფცია თბილისში:

  • Standard Delivery (within 72 hours) / სტანდარტული (72 საათში) მიტანა

  • Next Day Delivery / მეორე დღეს მიტანა

  • Same Day Delivery / იმავე დღეს მიტანა

  • Express Delivery (within 2 hours) / ექსპრესი (2 საათში) მიტანა

Delivery options in regions / მიტანის ოფცია რეგიონებში:

  • Standard Delivery (within 5 working days) / სტანდარტული (5 სამუშაო დღეში) მიტანა

For the Standard (in Tbilisi and regions) and Next Day Delivery, payments should be received by ACEG before 15:00 GET.

სტანდარტული (თბილისში და რეგიონებში) და მეორე დღეს ჩაბარებისთვის, შეკვეთის ღირებულება ACEG-მა უნდა მიიღოს 15:00-მდე GET.

For the Same Day and Express Delivery, payment should be received by ACEG before 11:00 GET.

იმავე დღეს და ექსპრეს მიტანისთვის, შეკვეთის ღირებულება ACEG-მა უნდა მიიღოს 11:00-მდე GET.

For the detailed information on shipping rates / მიტანის საფასურთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ დააჭიროთ აქ / please click here.

If books are out of stock, additional time will be required for printing. We will advise upon receiving your order.

თუ წიგნების მარაგი ამოწურულია, წიგნების დასაბეჭდად დაგვჭირდება დამატებითი ვადა. შეკვეთის მიღებისთანავე შეგატყობინებთ აღნიშნულის შესახებ.

Disclaimer / პასუხისმგებლობის გამორიცხვა

The official Georgian translation of the FIDIC Red Book has been achieved with legal support of Nodia, Urumashvili and Partners, Ltd Construction Law Team lead by Partner Daduna Kokhreidze.

While the legal team has endeavored to keep the translation as close as possible to the original English version of this document, certain concepts and words do not have the direct equivalent in Georgian language. Users of this translated document should consider and assume the risks associated with the use of the translation and should consider taking legal advice. Nodia, Urumashvili and Partners, Ltd and its team assumes or accepts no liability for any events or the consequences thereof that derive from the use of this translation.

The translation has been published with support of GIZ and Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of Germany.

FIDIC-ის წითელი წიგნის ეს ოფიციალური ქართული თარგმანი განხორციელებულ იქნა შპს “ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორების” სამშენებლო სამართლის გუნდის სამართლებრივი მხარდაჭერით პარტნიორ დადუნა კოხრეიძის ხელმძღვანელობით.

მიუხედავად იმისა, რომ სამართლის გუნდის მისწრაფებაა თარგმანი იყოს ინგლისური ვერსიის ორიგინალ დოკუმენტთან მაქსიმალურად ახლო, გარკვეულ ცნებებს და სიტყვებს არ აქვს პირდაპირი შესაბამისი მნიშვნელობა ქართულ ენაზე. ამ თარგმანის მომხმარებლებმა უნდა გაითვალისწინონ რისკები, რაც დაკავშირებულია ნათარგმნი დოკუმენტის გამოყენებასთან და უნდა განიხილონ ექსპერტის სამართლებრივი რჩევის მიღება. შპს “ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორები” და მისი გუნდი არ იღებს და არ კისრულობს არანაირ პასუხისმგებლობას ან ვალდებულებას რაიმე მოვლენის ან შედეგისათვის, რომელიც შეიძლება დადგეს ამ თარგმანის გამოყენების შედეგად.

ეს თარგმანი გამოიცა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის GIZ-სა და გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს BMZ-ის მხარდაჭერით.

copyright / საავტორო უფლებები

Copyright © 2019 FIDIC, World Trade Center II, 29 route de Prés-Bois, Geneva Airport, CH-1215, Geneva, Switzerland. All rights reserved.

FIDIC is the only Copyright owner of FIDIC publications, which are protected by the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, international conventions such as TRIPS and the WIPO copyright treaty and national intellectual property laws. No part of a FIDIC publication can be reproduced, translated, adapted, stored in a retrieval system or communicated, in any form or by any means, mechanical, electronic, magnetic, photocopying, recording or otherwise, without prior permission in writing from FIDIC. The version in English is considered by FIDIC as the official and authentic text for the purposes of translation.

საავტორო უფლებები © 2019 FIDIC, World Trade Center II, 29 route de Prés-Bois, ჟენევის აეროპორტი, CH-1215, ჟენევა, შვეიცარია. ყველა უფლება დაცულია.

FIDIC წარმოადგენს საავტორო უფლებების ერთადერთ მფლობელს FIDIC-ის გამოცემებზე, რომლებიც დაცულია ლიტერატურისა და ხელოვნების ნაწარმოებების დაცვის ბერნის კონვენციით, საერთაშორისო კონვენციებით, როგორებიცაა TRIPS და საავტორო უფლებების შესახებ ისმო-ს ხელშეკრულება - WIPO copyright treaty და ინტელექტუალური საკუთრების ადგილობრივი კანონებით. დაუშვებელია FIDIC-ის გამოცემის რომელიმე ნაწილის რეპროდუცირება, თარგმნა, გადამუშავება, შენახვა შენახვის სისტემებში ან გადაცემა ნებისმიერი ფორმითა ან საშუალებით, იქნება ეს მექანიკური, ელექტრონული, მაგნიტური, ფოტოკოპორების, ჩაწერის ან სხვა საშუალებით ან ფორმით, FIDIC-ის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე. ინგლისური ვერსია FIDIC-ის მიერ მიჩნეულია როგორც ოფიციალური და ნამდვილი ტექსტი თარგმნის მიზნებისთვის.